PROSJEKTSTØTTE LITTERATUR

Norsk kulturfond – Kulturrådet har ein avgrensa sum til ulike formidlingstiltak for barn, ungdom eller vaksne.

Enkeltarrangementer
Søknadsskjema for litteraturformidlingsarrangement, seminar, konferansar o.l.

Søknadsfrister:

Runde 1: 2/12 kl. 13
Runde 2: 3/3 kl. 13
Runde 3: 2/6 kl. 13
Runde 4: 2/9 kl. 13

Kulturrådet har elektronisk søknadsskjema og man må opprette en bruker på «Mitt nettsted«. Søknadsskjema blir tilgjengelig cirka en måned før neste søknadsfrist.

PROSJEKTSØKNADER
…skal som hovedregel ha med:

 • hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltaket (navn/organisasjon, organisasjons- eller personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer)
 • prosjektbeskrivelse (beskrivelse av bakgrunn, innhold og formål med prosjektet)
 • framdriftsplan med forventet start- og avslutningstidspunkt
 • hvor tiltaket skal finne sted
 • budsjett og finansieringsplan
 • søknadssum

TIPS TIL PROSJEKTBESKRIVELSE

Det finnes ikke én mal for hvordan en god prosjektbeskrivelse skal være, men den bør omtale:

 • prosjektets innhold – hva du konkret skal gjøre
 • prosjektets formål og bakgrunn – hvorfor du skal gjøre det, hva du vil utforske, i hvilken større kontekst prosjektet står
 • gjennomføring – hvordan skal du gjøre det og hva som trengs for å få det til (nødvendige kunstneriske, faglige, tekniske, praktiske, økonomiske ressurser)
 • eventuelt spesielle ting som nevnes i utlysningen på den ordningen du søker

I tillegg kan noen generelle tips være:

 • få fram det viktigste – kjernen i prosjektet ditt – tidlig i teksten
 • forsøk å tenke på hvordan prosjektet ditt er relevant for den ordningen du søker og få særlig fram de sidene av prosjektet som er i tråd med formålene til støtteordningen (en konsekvens av dette er at du kanskje må skrive en litt forskjellig prosjektbeskrivelse/søknad til Kulturrådet og til kommunen eller en privat sponsor, fordi hver av instansene vil ha forskjellig motivasjon for å gi midler til prosjekter)
 • ikke skriv lenger enn nødvendig!
  få hjelp av noen til å lese gjennom teksten – ofte kan et friskt blikk hjelpe deg til å se hva som mangler, hvilken rekkefølge som fungerer best, og hva som er overflødig informasjon

TIPS TIL BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN

Alle prosjektsøknader skal ha et budsjett og en finansieringsplan. Støtteordningen og søknadsskjemaet du har valgt vil gi deg et økonomiskjema som må fylles ut. I tillegg kan den enkelte ordningen ha krav om at noen poster må spesifiseres eller forklares i kommentarfeltet Pass på at prosjektbudsjettet og -finansieringsplanen balanserer, dvs har lik sum.

BUDSJETT
… er en oversikt over hva som skal til for å realisere et prosjekt, og hvor mye hver av elementene koster.

For eksempel:
Honorar kunstnere kr 00
Honorar andre medvirkende kr 00
Reise/opphold kr 00
Produksjonskostnader/materialer kr 00
Leie av teknisk utstyr kr 00
Leie av lokale kr 00
PR/markedsføring kr 00
Sum kostnader kr 00

Tips til budsjett:

 • beløpene du fører opp behøver ikke være nøyaktige ned til hvert øre, men du bør ha gjort en undersøkelse av ca. hva ting koster, ikke bare gjette
 • vis gjerne i kommenter til postene hvordan du har kommet fram til tallene
 • vær realistisk. De som leser søknadene har god trening og vil fort se om et budsjett er lite gjennomarbeidet, oppblåst eller underdimensjonert
 • dersom det i beskrivelsen av en støtteordning står tydelig hvilke deler av et prosjekt man kan gi støtte til (feks kunstnerhonorarer) bør kostnadene til dette være spesifisert i budsjettet
 • pass på at det er samsvar mellom prosjektbeskrivelsen og budsjettet

FINANSIERINGSPLAN
…viser hvordan du har tenkt å skaffe nok midler for å få til å gjennomføre prosjektet.

Feks:
Støtte fra kommunen, innvilget kr 00
Andre fond (nevn navn), omsøkt kr 00
Billettinntekter kr 00
Salgsinntekter kr 00
Sponsorstøtte kr 00
Egeninnsats kr 00
Søknadssum Kulturrådet kr 00
Sum inntekter kr 00

Tips til finansieringsplan:

 • begynn tidlig å orientere deg om hvilke støttemuligheter som finnes for prosjektet ditt, både på nasjonalt, regionalt og lokalt plan, og når det gjelder både offentlige og private midler
 • man kan sjelden regne med at én instans vil fullfinansiere prosjektet, det er derfor lurt å tenke spleiselag mellom flere inntektskilder fra starten av
 • av og til kan sponsorer eller prosjektets egne folk bidra med arbeid eller gratis varer/tjenester. Dette er viktig å få fram i søknaden, og det er flere måter å gjøre det på. Hvis du vet verdien av bidraget kan det settes opp som en kostnad i budsjettet, som så kommer igjen med samme beløp i finansieringsplanen (forklar at disse henger sammen i teksten til postene). Hvis verdien av innsatsen er vanskeligere å beregne kan du skrive det som ren tekst hvor du får fram hvem som bidrar og hva de gjør.
 • hvor mye du skal søke ordninger i Kulturrådet om er det ikke noe enkelt svar på, men noen tips kan være:
  – en passelig andel av totalkostnaden. Noen ordninger har en maxgrense, feks inntil 1/2-parten eller 1/3 av budsjettet. Det vil også være slik at dersom prosjektet har stor nasjonal betydning og overføringsverdi for andre aktører kan Kulturrådet være villig til å gå inn med en større andel enn hvis prosjektet først og fremst har lokalt nedslagsfelt. I det siste tilfellet vil man forvente at lokale kulturmyndigheter tar et større ansvar.
  – et beløp som står i forhold til ordningens retningslinjer. Dersom en ordning feks kun gir støtte til kunstnerhonorarer er det ikke noe vits i å søke et beløp som er dobbelt så høyt som det honorarene står oppført med i budsjettet.
  – et beløp som står i forhold til ordningens rammer og praksis. Det er lurt å se på tidligere tildelinger på den ordningen du vil søke for å få en idé om hva slags prosjekter som støttes og hvor store beløp som deles ut.

Gå til Kulturrådet

Kulturrådets fulle versjon av tips til søkere